Privacy Policy

Leveringsvoorwaarden en Privacy-statement

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding:
iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege Zakelijk in Beeld waaronder begrepen
maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.
Algemene Voorwaarden:
de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle
Overeenkomsten tussen Zakelijk in Beeld en de klant.
De klant:
de wederpartij van Zakelijk in Beeld en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
Journalistiek trainingsbureau: eigenaren van Zakelijk in Beeld zijn Marije Alma en Harmke
Harmke Oudenampsen. Oudenampsen is lid van de Nederlandse Vereniging van
Journalisten en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.
Overeenkomst:
de tussen het trainingsbureau en klant gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400
BW ten behoeve van het verrichten van trainingen en journalistieke werkzaamheden.
Werk:
het door Zakelijk in Beeld vervaardigde werk van trainingen, tot advies en videoproducties.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en
Overeenkomsten. Dit betreft trainingen, advies en videoproducties onder begeleiding
van Zakelijk in Beeld
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover
deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Zakelijk in Beeld en klant.
3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze
uitdrukkelijk schriftelijk door Zakelijk in Beeld zijn aanvaard.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in
strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene
Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de
nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel
mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
1. Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.
2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de klant schriftelijk of
per mail is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Zakelijk in Beeld
op verzoek van de klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van
journalistieke en trainings- werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de
Aanbieding.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de
Overeenkomst slechts tot stand nadat Zakelijk in Beeld schriftelijk of per mail heeft
ingestemd met de afwijking.

Artikel 3. Wijziging
1. Wijziging van de Overeenkomst door de klant is alleen geldig indien de wijziging
uitdrukkelijk schriftelijk door Zakelijk in Beeld is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding
van de wijziging is uitgesloten.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend
oordeel van de eigenaren van Zakelijk in Beeld het voor een behoorlijke uitvoering
van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Zakelijk in Beeld recht op een
aanvullende vergoeding.

Artikel 4. Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.
2. Bij annulering van de training of video-opdracht langer dan vier weken voor aanvang
van de opdracht, brengen wij administratie -en voorbereidingskosten in rekening van
250 euro.
3. Tot twee weken voor aanvang: 50% van het factuurbedrag.
4. Minder dan twee weken voor aanvang: het gehele bedrag.
5. Bent u voor een training verhinderd of zijn er onvoldoende deelnemers, dan kunt u
kosteloos andere cursisten sturen. U geeft deze wijziging door aan Zakelijk in Beeld.
6. Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Zakelijk in Beeld niet
gegeven kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een
nieuwe datum vastgesteld. Of wij zoeken in overleg een andere trainer. Alle overige
afspraken blijven daarbij van kracht. Zakelijk in Beeld kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datum
wijziging gemoeid zijn.
7. Indien Zakelijk in Beeld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is Zakelijk in Beeld gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 4. Videoredactie & kwaliteit
Het eindproduct van de gemonteerde video valt of staat met het aangeleverde materiaal
door de klant. Zakelijk in Beeld zal zich ten uiterste inspannen voor een goed eindresultaat,
passend bij het aangeleverde materiaal.
1. Indien het aangeleverde materiaal van onvoldoende kwaliteit is, behoudt Zakelijk in
Beeld zich het recht voor de montage te weigeren, maar de betalingsverplichting blijft
bestaan. Zakelijk in Beeld zal wel adviseren hoe het geleverde materiaal te
verbeteren is of opnieuw gedraaid dient te worden. Dit meerwerk wordt in rekening
gebracht.
2. Om de kwaliteit van de gemonteerde video te waarborgen dient de klant aan een
aantal basiskwaliteiten te voldoen: kwalitatief goed audio, shots gedraaid vanaf een
statief, gedraaid volgens de 5-shot-sequence, aanleveren van klein scenario.
3. Het volgen van een video en/of presentatietraining bij Zakelijk in Beeld strekt zeer tot
de aanbeveling.
Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen
1. Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van
rechtswege nadat het Werk is geleverd.
2. Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is
Opdrachtgever gehouden Zakelijk in Beeld schriftelijk te manen spoed te betrachten
en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.
Artikel 6. Vergoeding
1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Zakelijk in Beeld
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt
gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste
gebruik van het Werk.

Artikel 7. Correctierondes video
1. Na levering van het Werk komt aan de klant het eenmalig het recht toe op een
eenvoudige herziening van het Werk zonder dat de klant een aanvullende
vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Zakelijk in Beeld bepaalt of een herziening als
een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht. Vanaf de
tweede correctieronde geldt de meerwerkprijs.

Artikel 9. Facturering en betaling
1. Bij trainingen geschiedt facturatie dertig dagen voorafgaand aan de training of twee
weken na de training, afhankelijk van de afspraak. Het gehele bedrag dient uiterlijk
de ochtend voor aanvang van de training binnen te zijn.
2. Na het leveren van een video dient de facturatie binnen 14 dagen na facturatiedatum
te zijn betaald.
3. Afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht kan facturering geschieden
vanaf het moment van levering van het Werk.
4. Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van
enige betalingsverplichting.
5. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf
de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit
artikel.
7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
8. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de
vorderingen van Zakelijk in Beeld onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 10. Opschorting
1. Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, is Zakelijk in Beeld gerechtigd om zonder nadere
kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige
bevoegdheden van de Journalist voortvloeiend uit de wet en deze Algemene
Voorwaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Zakelijk in Beeld is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor
schade geleden door de klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook,
voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.
Artikel 12. Faillissement/surseance
12.1 Zowel klant als Zakelijk in Beeld hebben het recht om ingeval van faillissement of
surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend
voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deventer, april 2019

Privacy-statement

Zakelijk in Beeld, gevestigd aan Zutphenseweg 6 7418AJ Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.zakelijkinbeeld.nl
Zutphenseweg 6 7418AJ Deventer
0610910912
Marije Alma is de Functionaris Gegevensbescherming van Zakelijk in Beeld Hij/zij is te bereiken via info@zakelijkinbeeld.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Zakelijk in Beeld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Persoonsgegevens die wij verwerken
Zakelijk in Beeld verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social
media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zakelijk in Beeld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zakelijkinbeeld.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zakelijk in Beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Zakelijk in Beeld analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Zakelijk in Beeld neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Zakelijk in Beeld) tussen zit. Zakelijk in Beeld gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zakelijk in Beeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren
de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period
Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden
Zakelijk in Beeld deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan
een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zakelijk in Beeld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
Zakelijk in Beeld jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie
waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]
Delen van persoonsgegevens met derden
Zakelijk in Beeld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zakelijk in Beeld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zakelijk in Beeld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zakelijk in Beeld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun
je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zakelijk in Beeld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken
van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@zakelijkinbeeld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zakelijk in Beeld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op jouw verzoek reageren. Zakelijk in Beeld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zakelijk in Beeld en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zakelijkinbeeld.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zakelijk in Beeld wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zakelijk in Beeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zakelijkinbeeld.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zakelijk in Beeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zakelijkinbeeld.nl. Zakelijk in Beeld heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://zakelijkinbeeld.nl.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.